หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีเปิดเทศกาล ช้อปของเด่น กินของดีที่มาระแม ครั้งที่ 2


2022-03-01 14:05

จำนวนครั้งที่อ่าน : 24

วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีเปิดเทศกาล ช้อปของเด่น กินของดีที่มาระแม ครั้งที่ 2

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ปฏิคม) นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ประชาสัมพันธ์) และนางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาล "ช้อปของเด่น กินของดี ครั้งที่ 2" และรับมอบธงเจ้าภาพการจัดงานครั้งต่อไป โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนความร่วมมือในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การรับรองมาตรฐาน การตลาด การส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะที่ดี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดอุบลราชธานี

นอกจากนี้ทางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีได้ทำการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดงานเทศกาล "ช้อปของเด่น กินของดี ครั้งที่ 2" เพื่อให้บุคลากรในองค์กร และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบและร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมอีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603