หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543


2022-03-01 14:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 และจัดทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อเอื้อต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603