หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 1/2565


2022-02-24 15:01

จำนวนครั้งที่อ่าน : 15

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 1/2565

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 1/2565 โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ให้อนุกรรมการและเลขานุการในคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ดังนี้ 1) ด้านการเกษตรและอาหาร โดย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี 2) ด้านการค้าและการลงทุน โดย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี 3) ด้านการท่องเที่ยว โดย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมหารือคณะอนุกรรมการและเลขานุการ ในแต่ละด้าน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อนำมาพิจารณาในที่ประชุมฯ รวมทั้งการรายงายผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603