หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2565 - 2570


2022-02-23 15:15

จำนวนครั้งที่อ่าน : 17

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องสัตตบงกช อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี และ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Could Meeting หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2565 - 2570

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2565 – 2570 เพื่อให้การจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2565 – 2570 บรรลุตามวัตถุประสงค์

หัวข้อการสัมมนา 1) ข้อมูลการจัดทำแผนการพัฒนากำลังคนจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2565 – 2570 2) จัดทำร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2565 – 2570 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวันฉาย โพธิ์หอม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรการสัมมนา


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603