หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565


2022-02-23 15:14

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565 โดย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบเพื่อมุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแผนงานแผนปฏิบัติการ แผนสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ตลอดจนกำหนดแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ตามรูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603