หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมแจ้งและขอรับคำปรึกษาการจัดโครงการของศูนย์ ประจำปีงบประมาณ 2565


2022-02-22 16:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมสำนักงานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี อาคารทานตะวัน ชั้น 1 (ทิศเหนือหอประชุมไพรพะยอม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมแจ้งและขอรับคำปรึกษาการจัดโครงการของศูนย์ ประจำปีงบประมาณ 2565

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมแจ้งและขอรับคำปรึกษาการจัดโครงการของศูนย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรกร โพธิ์งาม รองประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีการออนไลน์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประสานของสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า อีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603