หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายสื่อสารมาตรการทางการเงินและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน


2022-02-22 16:03

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายสื่อสารมาตรการทางการเงินและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน

คณะของธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ธปท. สภอ.) นำโดย นางทัศนีย์ ตั้งพัฒนาศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวรวิวรรณ์ ศิริเกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการ นางสาวดรุณี สุทธิหิรัญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นางพรนิภา สินโพธิ์ ผู้วิเคราะห์อาวุโส นายประกาศิต คุ้มแถว เศรษฐกรอาวุโส และนางสาวพรวิภา แสงศิริวิวัฒน์ ผู้วิเคราะห์อาวุโส เข้าพบ นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายรัฐธนินท์ เตชะไชยสิทธิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วมประชุมสร้างเครือข่ายสื่อสารมาตรการทางการเงินและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน พร้อมมอบสื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยทางการเงินให้กับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวขอบคุณ และมอบข้าวหอมมะลิอุบล ในโครงการหอการค้าช่วยเกษตรกร ส่งเสริมและช่วยจัดจำหน่ายข้าวหอมมะลิ โดย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและจัดหาช่องทางการจัดจำหน่ายข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบล จากชาวนาและเกษตรกร ทั้งยังแปรรูปสินค้าช่วยเหลือเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ธปท. สภอ.) มีความห่วงใยและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดต่าง ๆ เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่เป็นปัญหากระทบรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของประชาชน อีกทั้งมีกลุ่มมิจฉาชีพใช้กลอุบายหลอกลวงเงินจากประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยวิธีการต่าง ๆ ทำให้ประชาชนจำนวนมากที่หลงเชื่อต้องสูญเสียเงิน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารมาตรการทางการเงินที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยทางการเงินให้กับประชาชน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603