หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในการส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี


2022-02-22 16:01

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในการส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในการส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

ด้วยบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด มีนโยบายตอบรับ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประจำปี 2565 เพื่อใช้พัฒนากลุ่มและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานกรรมการบริหารกลุ่มเครือบริษัท เจริญชัย กรุ๊ป พร้อมคณะจากบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ ร้านคูโบต้าเจริญชัย ผู้แทนจำหน่ายในจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้มีแผนส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนโคกหนองนาวังอ้อ วิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่อำเภอนาเยีย กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านนาเจริญ หมู่ 16


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603