หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ


2022-02-22 16:00

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องฝ้ายขิด (ชั้น1) โรงแรมฝ้ายขิต จังหวัดอำนาจเจริญ และ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM Cloud Meeting หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการกลางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ โดย นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการสัมมนาร่วมกับ นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฯ และเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างรอบด้านจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการภาคเอกชน ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการฯ สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603