หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับกิจกรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต


2022-02-21 14:08

จำนวนครั้งที่อ่าน : 19

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานวัฒนธรรม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังเก่า จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับกิจกรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร กรรมการหอการค้าไทย ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับกิจกรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โดยมีประเด็นหารือ ดังนี้ 1) กำหนดวันจัดกิจกรรมหลวงปู่มั่นของจังหวัดอุบลราชธานี 2) การเชื่อมโยงงานกับจังหวัดสกลนคร 3) การกำหนดปฏิทินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปี 2565


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603