หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมการยกระดับศักยภาพของชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรองรับกิจกรรม MICE และ SMART CITY


2022-02-19 13:01

จำนวนครั้งที่อ่าน : 37

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ร้านชมจันทร์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมการยกระดับศักยภาพของชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรองรับกิจกรรม MICE และ SMART CITY

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ ประธาน YEC กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมการยกระดับศักยภาพของชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรองรับกิจกรรม MICE และ SMART CITY โดย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม MICE และการเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อรองรับอุตสาหกรรม MICE” จากวิทยากรสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603