หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมประเด็นสำหรับ “การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าชายแดน ไทย สปป.ลาว และกัมพูชา ร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และยโสธร


2022-02-18 17:03

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น. ผ่านระบบ VDO Conference (Google Meet) หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมประเด็นสำหรับ “การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าชายแดน ไทย สปป.ลาว และกัมพูชา ร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และยโสธร

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานสภาที่ปรึกษาและประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมประเด็นสำหรับ “การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าชายแดน ไทย สปป.ลาว และกัมพูชา ร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และยโสธร

ประเด็นในการหารือ 1) การเร่งรัดให้เปิดทำการด่านชายแดนไทย-ลาว และไทย-กัมพูชาที่ปิดทำการชั่วคราวในช่วง COVID-19 2) ด่านชายแดนที่เสนอให้ยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร 3) อุปสรรคและปัญหาการค้าชายแดนไทย-ลาว และไทย-กัมพูชา 4) สิ่งที่อยากให้ภาครัฐอำนวยความสะดวกในการค้าชายแดนไทย-ลาว และไทย-กัมพูชา 5) โครงการเปิดตลาดการค้าชายแดนถาวรช่องเม็ก (ไทย-ลาว) วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ชายแดนด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา การกีฬา การท่องเที่ยว เศรษฐกิจตามแนวชายแดน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603