หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการประชุมคณะทำงานอุทยานธรณี ผาชัน สามพันโบก


2022-02-15 16:50

จำนวนครั้งที่อ่าน : 18

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางนภานรี โตแสง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานอุทยานธรณี ผาชัน สามพันโบก โดย นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมและการติดตามผลความก้าวหน้าอุทยานผาชัน สามพันโบก ในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน (UNESCO) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินอุทยานธรณีระดับประเทศ (ประเมินซ้ำ) ในเดือนเมษายน พ.ศ.2566


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603