หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจ


2022-02-11 19:35

จำนวนครั้งที่อ่าน : 16

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจ โดย นางสาวสุนันทา กังวานกุลกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม เพื่อนำเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603