หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมและปรึกษาตามโครงการเปิดตลาดการค้าขายแดนถาวรช่องเม็ก (ไทย - ลาว) วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)


2022-02-09 15:19

จำนวนครั้งที่อ่าน : 24

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมอำเภอสิรินธร หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิริวัส รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ นายไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วมประชุมและร่วมเสนอแนะ รวมทั้งรับฟังมาตรการ แนวทาง การดำเนินการตามโครงการเปิดตลาดการค้าขายแดนถาวรช่องเม็ก (ไทย - ลาว) วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ชายแดนด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา การกีฬา การท่องเที่ยว เศรษฐกิจตามแนวชายแดนในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมอำเภอสิรินธร


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603