หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบรรยายในงานเสวนา เรื่อง "พลิกวิกฤติ นวัตกรรมไทยสู้โควิด"


2022-02-07 15:52

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายอนิรุจ สืบสิงห์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบรรยายในงานเสวนา เรื่อง "พลิกวิกฤติ นวัตกรรมไทยสู้โควิด" โดย ผศ.ดร. มงคล ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในงานเสวนา

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายอนิรุจ สืบสิงห์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบรรยายในงานเสวนา เรื่อง "พลิกวิกฤติ นวัตกรรมไทยสู้โควิด" โดย ผศ.ดร. มงคล ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในงานเสวนา กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและพูดคุยถึงบทบาทที่สำคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ ในบริบทที่จะขับเคลื่อนกระบวนการผลิตให้สามารถดำเนินต่อไปได้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

การเสวนาหัวข้อเรื่อง "พลิกวิกฤติ นวัตกรรมไทยสู้โควิด" มีวิทยากรร่วมอีก 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร. ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายอินทัช อนุพรรณสว่าง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอสที โรโบติกส์ จำกัด และนายนิรามัย เลิศพัฒนสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดอุบลราชธานี การบรรยาย หัวข้อ “SMC Products for IIoT Application การประยุกต์การใช้งานอุปกรณ์สำหรับ IIoT” วิทยากรบรรยาย โดย นายเจน ลืมชัยวิทย์วงศ์ วิศวกรอาวุโส บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด และการบรรยาย หัวข้อ “OMRON IIoT Application การประยุกต์การใช้งานอุปกรณ์สำหรับ IIoT” วิทยากรบรรยายโดย นายพรเทพ ปิ่นศรีศิริรัตน์ บริษัท ออมรอน อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ตามลำดับ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603