หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรม Field Day มะเขือเทศเชอร์รี-ผลไม้เพื่อเศรษฐกิจใหม่จังหวัดอุบลราชธานี


2022-02-04 19:25

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรม Field Day มะเขือเทศเชอร์รี-ผลไม้เพื่อเศรษฐกิจใหม่จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรม Field Day มะเขือเทศเชอร์รี-ผลไม้เพื่อเศรษฐกิจใหม่จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดงานกิจกรรมดังกล่าวขึ้นนั้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยให้รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น แลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกับเชี่ยวชาญ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพื่อสร้างเครือข่ายในการทำงานวิจัยและนำผลงานไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ภายในงานกิจกรรมนี้ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.ดร. ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.ดร. ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้ร่วมงานได้ทำการเยี่ยมชมผลงานของนักวิจัยและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร การเยี่ยมชมโรงเรือนการผลิตมะเขือเทศ ตัดมะเขือเทศเชอร์รีจากโรงเรือนในฟาร์มมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและทดสอบชิมผลผลิตมะเขือเทศเชอร์รี การชมผลิตภัณฑ์ต้นแบบแปรรูปมะเขือเทศและชมผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรในโครงการ และการเสวนา เรื่อง “ตัวแบบเชิงธุรกิจมะเขือเทศเชอร์รีเกรดพรีเมียมอุบลราชธานี” โดย ดร. ทวีศักดิ์ วิยะชัย นักวิชาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร. บุญส่ง เอกพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศเชอร์รี นายสามัคคี นิคมรักษ์ นวัตกรชาวบ้านและผู้ประกอบการ นางสาวกาญจนา ดำพะธิก และนายนพฤทธิ์ มีดี ตัวแทนเกษตรกร ตามลำดับ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603