หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริของกระทรวงมหาดไทย


2022-01-24 18:16

จำนวนครั้งที่อ่าน : 15

วันที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริของกระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การสร้างความยั่งยืนให้กับความเป็นไทย” ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและได้มีการถ่ายทอดสัญญาณการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System VCS) ไปยังศาลากลางจังหวัดและผ่านระบบ DOPA Channel ให้ส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่สามารถรับฟังแนวทางการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับใช้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603