หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานี และนายอำเภอประจำเดือนมกราคม 2565 และรายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2565


2022-01-24 18:16

จำนวนครั้งที่อ่าน : 18

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี และผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล Video Conference System โดยใช้โปรแกรม WebEx Meeting หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานี และนายอำเภอประจำเดือนมกราคม 2565 และรายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2565 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS) โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม

และเนื่องจากปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม อันเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จังหวัดอุบลราชธานี จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดรูปแบบการประชุม โดยเชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานองค์กรอิสระ อธิการบดี ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล Video Conference System โดยใช้โปรแกรม WebEx Meeting

โดยมีการเสนอเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วนและเป็นบริเวณที่อยู่ในความสนใจให้ฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญในการบริหารงานของจังหวัดในแต่ละด้าน และมีการมอบโล่ รางวัลและเกียรติบัตรในพิธีก่อนการประชุมรวมทั้งแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่อีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603