หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2


2022-01-24 18:16

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษ ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์จัดทำแนวทางการพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2” จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603