หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการสานฝันและยกระดับรายได้เกษตร จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565


2022-01-20 12:03

จำนวนครั้งที่อ่าน : 16

วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท เอี่ยมอุบล จำกัด ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายกันตภณ หลาวทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการสานฝันและยกระดับรายได้เกษตร จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565 โดย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดอุบลราชธานีเกิดการบูรณาการจากทุกภาคส่วนตอบสนองนโยบายรัฐบาลและส่งผลสัมฤทธิ์สูงเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่มีรายได้ที่แน่นอนและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงได้จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการสานฝันยอดระยกระดับรายได้เกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรสภาพพื้นที่และความต้องการของตลาดมุ่งสู่ภาคเกษตรมั่นคงเกษตรกรมั่งคั่งทรัพยากรเกษตรยั่งยืน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603