หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี


2022-01-18 16:42

จำนวนครั้งที่อ่าน : 19

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมค้ำคูณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้จังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ โดยให้เลือกพื้นที่เป้าหมาย/พื้นที่ปฏิบัติการที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา สภาพภูมิสังคม มันมีความพร้อมของพื้นที่ในการดำเนินงานได้ทันที เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยต้องได้รับความยินยอม/อนุญาต ให้ใช้พื้นที่ตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ ที่ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เข้าร่วมโครงการเพื่อกำหนดรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและสภาพภูมิศาสตร์สังคมของจังหวัด ไม่ได้แจ้งให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ในระดับจังหวัด นั้น จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการเลือกพื้นที่เป้าหมายเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย และมีผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 4,876 ราย ครบทั้ง 25 อำเภอ โดยมีขนาดพื้นที่รวมทั้งสิ้น 30,000 บาท 32,941 ไร่ 1 งาน 94 ตารางวา เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ)เล่นโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ของจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603