หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือในการสร้างสังคมและการเรียนรู้ และการรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี


2022-01-13 12:46

จำนวนครั้งที่อ่าน : 15

วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการเรียนรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชน โดย นายพงษ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อปรึกษาหารือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในโครงการประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603