หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565


2022-01-13 12:45

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565 โดย นางสาวเกษมนีย์ นาจาน คลังจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานีและเป็นประธานที่ประชุมฯ เพื่อดำเนินการสนับสนุนให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจกับหน่วยงานในจังหวัดในการกำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจในจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603