หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


2022-01-13 12:45

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย นางกมลพร คำนึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมฯ โดยกำหนดแนวทางการจัดทำแผนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตอบโจทย์ GDP สามารถดึงนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี ไม่ได้มีการกำหนดแนวทางการวางแผนประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับประเด็นการสื่อสารสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 อาทิเช่น สีแสงแห่งสยาม, เขตเศรษฐกิจพอเพียงและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG โคก หนอง นา โมเดล จังหวัดอุบลราชธานีสุดในประเทศไทยจำนวน 4,044 แปลง และการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมไทย : ผ้าไทยใส่สนุก เป็นต้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603