หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565


2022-01-10 23:18

จำนวนครั้งที่อ่าน : 16

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565 โดย นายประศาสน์ ผลแก้ว ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรงบประมาณกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบการกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนโครงการและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พร้อมแนวทางการปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2565


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603