หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO) จังหวัด กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565


2021-12-25 13:46

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงแรมรีเจ้นท์พาเลซ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสาวเพชรชมภู สุทธิเดช รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวรัตน์อุบล ยะคำแจ้ สมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและสมาชิกกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO) จังหวัด กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 โดยนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการฯ โครงการดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 คน ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) หรือระดับ 1-3 ดาว เป็นกลุ่มผู้ผลิตชุมชน OTOP ปี 2557-2564 จำนวน 20 กลุ่มๆละ 1 คน รวม 20 คน และคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด จำนวน 20 คน โดยกำหนดดำเนินการ ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมรีเจ้นท์พาเลซ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603