การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม. 11+000 - กม. 13+850 ระยะทาง 2.850 กิโลเมตร


2021-12-20 11:59

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย นายเอกพงศ์ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานี ที่ 1 กล่าววัตถุประสงค์การประชุมฯ และนายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี กล่าวเปิดการประชุมฯ ด้วย กรมทางหลวง แขวงทางหลวงอุบลราชธานี ที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้ดำเนินการจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม. 11+000 - กม. 13+850 ระยะทาง 2.850 กิโลเมตร เพื่อให้ภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนในพื้นที่รับทราบ ร่วมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ นั้นด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603