การประชุมอาสาสมัครวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (อสสว.)


2021-12-20 11:59

จำนวนครั้งที่อ่าน : 22

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting และ เพจ Facebook อสสว. หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย มงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายพัช ไชยสงคราม รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายร่มไทร จันจำปา รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายศิรสิทธิ์ เหลืองรุ่งโรจน์ สมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมอาสาสมัครวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (อสสว.) ซึ่ง หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเสนอชื่อจากองค์กรที่มีบทบาทในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเข้าร่วมเป็น อาสาสมัครวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (อสสว.) โดยมีเป้าหมายเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการดำเนินธุรกิจด้านการให้คำปรึกษาแนะนำเป็นพี่เลี้ยงธุรกิจรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งเพื่อเป็นการชี้แจงบทบาทภารกิจ และแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ของ อสสว. นั้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603