การประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้า-ส่งออก (ครอ.) ครั้งที่ 1/2565


2021-12-20 11:59

จำนวนครั้งที่อ่าน : 15

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายฤทธิ์พันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้า-ส่งออก (ครอ.) ครั้งที่ 1/2565 ประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting เพื่อหารือ รับฟัง ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการนำเข้า-ส่งออก รวมทั้งแนวทางการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการนำเข้า-ส่งออก เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ นั้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603