การประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 3) โครงการสำรวจและออกแบบและศึกษาความเหมาะสมทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่จากทางหลวงหมายเลข 202 บรรจบสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 6 อุบลราชธานี


2021-12-20 11:59

จำนวนครั้งที่อ่าน : 40

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมไอยรินทร์พิมาน องค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี และผ่านโปรแกรม ZOOM Meetings หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสันติพงษ์ เจียวิทยนันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและเลขาธิการคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอเขมราฐ และนายวุฒิไกร อร่ามเรือง กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล เข้าร่วมประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 3) โครงการสำรวจและออกแบบและศึกษาความเหมาะสมทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่จากทางหลวงหมายเลข 202 บรรจบสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 6 อุบลราชธานี วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาทั้งหมดของโครงการให้กลุ่มเป้าหมายที่มีความสำคัญ ที่มีความสนใจ หรือได้รับผลกระทบโดยตรง รับทราบตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมในประเด็นต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603