หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ต้อนรับคณะผู้บริหารสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ในโอกาสเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์​สายการบิน


2021-12-20 11:59

จำนวนครั้งที่อ่าน : 61

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 15.40 น. ณ ห้องประชุมสำนักหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอกาารค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานอาวุโส, นางนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้า, นายรัฐธนินท์ เตชะไชยสิทธิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้า, นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้า และนางภัทรนิษฐ์ เตชะไชยสิทธิ์ กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ในโอกาสเดินทางมายังจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อทำความรู้จักและแนะนำตัวกับผู้นำองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนหลักของจังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้บริหารสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. นางสาวกิติมา นิลสม ผู้อำนวยการฝ่ายขายและจัดจำหน่าย 2. นางสาวทรรศพรรณ พิริยประเสริฐ ผู้ชำนาญการด้านการขาย และ 3.นางสาวกุลธิดา วิโรจนธาดาพงศ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายลูกค้าภาครัฐและองค์กร โดยได้มีการหารือทิศทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวตลอดจนนำเสนอเส้นทางการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงการสนับสนุนสิทธิประโยชน์หอการค้า กิจกรรมจังหวัดและร่วมกันผลักดัน สนับสนุนการท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์โควิดเบาบางลง อีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603