พิธีเปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน สาขาผู้ดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 12/2564


2021-12-16 18:21

จำนวนครั้งที่อ่าน : 42

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีเปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน สาขาผู้ดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 12/2564 โดยมีนายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม , นายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ และนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ ด้วย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ได้กำหนดจัดฝึกอบรมสาขาผู้ดูแลผู้สูงอายุ (420 ชั่วโมง) รุ่นที่ 12/2564 โดยบูรณาการร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้กับบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนเดอะแคร์การบริบาล


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603