การประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎรและคณะในโอกาสเดินทางศึกษาดูงาน เรื่อง "การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและสภาพปัญหาการจัดการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง" ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2564 ณ จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ


2021-12-16 18:21

จำนวนครั้งที่อ่าน : 15

วันที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว นำคณะโดย นางสิรินทร รามสูต รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่หนึ่ง คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎรและคณะในโอกาสเดินทางศึกษาดูงาน เรื่อง "การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและสภาพปัญหาการจัดการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง" ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2564 ณ จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ โดยประชุมฯร่วมกับ นายพงษ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, ดร.ปะนะชัย คำสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อบรรยายสรุปและหารือเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่เชื่อมโยงรวมทั้งแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อประเด็นการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603