การประชุมคณะกรรมการฝ่ายออกร้านและจัดนิทรรศการ การจัดงานประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564


2021-12-16 18:21

จำนวนครั้งที่อ่าน : 29

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและเลขาธิการกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายพัช ไชยสงคราม รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายออกร้านและจัดนิทรรศการ การจัดงานประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564 โดย นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ด้วย จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2565 ณ บริเวณลานขวัญเมือง รวมจำนวน 10 วัน มีการเชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรเอกชนต่างๆ ร่วมออกร้าน นิทรรศการของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ การจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าทางการเกษตร การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การออกหน่วยให้บริการการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆในงานประจำปีจังหวัดอุบลราชธานีดังกล่าวนี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603