หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการบริหารด้านการท่องเที่ยว องค์กรหรือสมาคมด้านการท่องเที่ยวและภาควิชาการ


2021-12-15 11:43

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบ ออนไลน์แอปพลิเคชั่น Zoom Meeting หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและเลขาธิการกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการบริหารด้านการท่องเที่ยว องค์กรหรือสมาคมด้านการท่องเที่ยวและภาควิชาการ ซึ่งจัดโดยกรมการท่องเที่ยว เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการด้านบริการการท่องเที่ยว องค์กรหรือสมาคมด้านการท่องเที่ยว เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการใช้กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603