การประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตรการฝึกอาชีพประจำจังหวัดอุบลราชธานี


2021-12-13 15:42

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตรการฝึกอาชีพประจำจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานแรงงานจังหวัด และคณาจารย์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกันจะทำหลักสูตรการฝึกอาชีพที่เป็นจุดเด่นประจำจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและความต้องการของภาคเอกชน จำนวน 1 สาขา ตามข้อสั่งการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ได้มีนโยบายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัด จัดทำหลักสูตรดังนี้กล่าวขึ้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603