การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2564


2021-12-13 15:42

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะ ที่ปรึกษาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2564 โดย นางสาวเกษมนีย์ นาจาน คลังจังหวัดอุบลราชธานี/ประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม เป็นการประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง กระทรวงการคลัง โดยมีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการในการสนับสนุน ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจกับหน่วยงานในจังหวัดในการกำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาในจังหวัด นั้นด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603