หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "ทิศทางเศรษฐกิจและความต้องการจ้างแรงงานในอนาคต"


2021-12-11 13:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมฯ และเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "ทิศทางเศรษฐกิจและความต้องการจ้างแรงงานในอนาคต" โดยได้รับเกียรติจาก นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ กิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการสัมมนาเป็นครูแนะแนวโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จำนวน 40 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพให้ได้รับความรู้ ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวอาชีพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อมูลด้านการแนะแนวอาชีพ เปิดโลกทัศน์แห่งการแนะแนวการศึกษาและอาชีพที่กว้างขวางขึ้น สร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแนะแนวอาชีพอย่างยั่งยืนและเป็นระบบและเพื่อการปฏิบัติงานด้านการแนะแนวอาชีพที่เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ อีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603