การประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่ จากทางหลวงหมายเลข 24 บรรจบทางหลวงหมายเลข 217 อำเภอเดชอุดม-ตำบลดอนจิก


2021-12-11 13:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางพชร เตชะตานลท์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่ จากทางหลวงหมายเลข 24 บรรจบทางหลวงหมายเลข 217 อำเภอเดชอุดม-ตำบลดอนจิก โดย นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุม และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดของโครงการ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้รับทราบ รวมถึงการรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาพัฒนาโครงการให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดให้มีการประชุมดังกล่าวในวันนี้ขึ้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603