การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างทิศทางบทบาทการทำงานและแผนกิจกรรมของเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย (Thailand Geopark Network : TGN) ครั้งที่ 3


2021-12-11 13:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 8

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบ Online Application Zoom หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างทิศทางบทบาทการทำงานและแผนกิจกรรมของเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย (Thailand Geopark Network : TGN) ครั้งที่ 3 โดยเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย (Thailand Geopark Network : TGN) มีบทบาทเป็นเครือข่ายการดำเนินงานระหว่างอุทยานธรณีต่างๆ ในประเทศไทยและประสานงานและพัฒนากิจกรรมเรื่องอุทยานธรณีร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและระดับโลก, เป็นหน่วยงานกลางในการประชุมเชิงวิชาการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจประเมินและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพยานธรณีในประเทศไทย, เสริมสร้างคุณภาพและความสามารถโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ของทั้งเจ้าหน้าที่ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่, ส่งเสริมการปกป้องรักษาแหล่งมรดกกรณีที่มีคุณค่า รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น กระตุ้นให้คนไทยในพื้นที่อุทยานธรณีตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรที่มีอยู่ และส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาเศรษฐกิจของชุมชนในอุทยานธรณีของประเทศไทยให้มีความพัฒนาอย่างยั่งยืน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603