พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 "ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดอุบลราชธานี" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


2021-12-11 13:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 18

วัวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนเดอะแคร์การบริบาล อุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางสาวอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 "ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดอุบลราชธานี" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี ดร.จุไรรัตน์ ศรีศิริ ผู้บริหารโรงเรียนเดอะแคร์การบริบาล อุบลราชธานี และนายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรม ด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ได้อนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดอุบลราชธานี ให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี บูรณาการ่วมกับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยโครงการอบรมหลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพของกำลังแรงงานให้ได้มาตรฐานในระดับสากลมีความสามารถในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อรองรับต่อการขยายตัวของสังคมผู้สูงอายุในอนาคต ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวมีระยะเวลา 4 เดือน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603