เตรียมการดำเนินการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก่ผู้ฝึกอบรม สาขาผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง รุ่นที่ 1


2021-12-07 18:38

จำนวนครั้งที่อ่าน : 22

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมหารือร่วมกับคณาอาจารย์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เพื่อเตรียมการดำเนินการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก่ผู้ฝึกอบรม สาขาผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 โดยกำหนดพิธีเปิดหลักสูตรในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนเดอะแคร์การบริบาลอุบลราชธานี ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยความร่วมมือของ จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603