การประชุมบูรณาการการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี


2021-12-07 18:38

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมบูรณาการการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ดร.ปะนะชัย คำสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ด้วย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 2 (อพท.2) มีบทบาทภารกิจในการประสานส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อพท.2 ได้วางแผนดำเนินงานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จึงได้มีการจัดประชุมบูรณาการการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้ขึ้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603