จังหวัดอุบลฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้จังหวัดอุบลราชธานีให้ไปในทิศทางเดียวกัน


2021-12-03 16:56

จำนวนครั้งที่อ่าน : 19

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายสุเทพ แก้ววรสสูตร บรรณาธิการวารสารข่าวหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายศุภมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้จังหวัดอุบลราชธานีให้ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อมอบนโยบายและกำหนดแนวทางประชาสัมพันธ์แก่ผู้บริหารหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อเพิ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ในจังหวัดอุบลราชธานี ในยุคดิจิทัลให้สามารถผลิตข้อมูลข่าวสารและสื่อที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นผ่าน Government News หรือ Gnews แอปพลิเคชั่นแจ้งข้อมูลข่าวสารบริการภาครัฐ และเมื่อแนวทางการปฎิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จะสะท้อนถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสื่อมวลชนในทางสร้างสรรค์ รวมถึงรู้ช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับข้อมูลข่าวสารในที่สุด


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603