การพิจารณาและวางแผนการดำเนินโครงการแต้มสีเติมฝันต่อต้านทุจริต The Arts Landmark In Thailand พ.ศ. 2564


2021-12-02 21:24

จำนวนครั้งที่อ่าน : 24

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานสภาที่ปรึกษาและประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิจารณาและวางแผนการดำเนินโครงการแต้มสีเติมฝันต่อต้านทุจริต The Arts Landmark In Thailand พ.ศ. 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา นักเรียน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ 5 จังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง โดยเชิญชวนให้นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการประกวดภาพวาดศิลปกรรมบนกำแพงและจัดกิจกรรมแต้มสีเติมฝันบนกำแพงในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเชียงราย จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยในเบื้องต้นได้ประสานส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจัดพื้นที่สำหรับวาดภาพบนกำแพงหรือผนังอาคาร โดยใช้พื้นที่ในการวาดภาพจำนวน 3 ภาพขนาดภาพละ 35 ตารางเมตร แล้ววางแผนดำเนินการเลือกสถานที่ที่จะเป็นจุด Check in ที่เหมาะสมในการลงภาพวาดและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603