การประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเตรียมการจัดโครงการของสินค้าช่วยเหลือชาวนาและเกษตรกรหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี


2021-11-29 21:00

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Google Meet นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัดและในฐานะ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางมยุรี ฐานานุศักดิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองประธานอาวุโส, รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คณะทำงานโครงการของสินค้าช่วยเหลือชาวนาและเกษตรกรหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเตรียมการจัดโครงการของสินค้าช่วยเหลือชาวนาและเกษตรกรหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับนางอังคณา บุญสาม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีและคณะ เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ราคาข้าวที่ตกต่ำการรับซื้อข้าวจากเกษตรกรมีราคาถูกทำให้ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างเป็นผลมาจากปัจจัย ทั้งความต้องการส่งออกข้าวการบริโภคในประเทศที่ลดลงและคุณภาพของข้าวที่เป็นปัญหาสืบเนื่องจากพายุที่ทำให้น้ำท่วมพื้นที่นาในหลายพื้นที่เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการบรรเทาและช่วยเหลือเกษตรกรอีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603