หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติเดินแบบกิตติมศักดิ์ผ้าพื้นเมือง ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และทีมมีสแกรนด์จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอำนาจเจริญ


2021-11-26 18:32

จำนวนครั้งที่อ่าน : 34

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.30 น. ณ ถนนสายวัฒนธรรมเขมราษฎร์ธานี อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร กรรมการหอการค้าไทยและประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 และภริยา, นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและภริยา, พลตรีสรชัช สุทธิสนธิ์ ผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 22และภริยา, นายสันติพงษ์ เจียวิทยนันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและร่วมเป็นเกียรติเดินแบบกิตติมศักดิ์ผ้าพื้นเมือง ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และทีมมีสแกรนด์จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอำนาจเจริญ และในการนี้หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม จำนวน 10,000 บาท และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ดังรายชื่อต่อไปนี้ นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางสาวอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ รองเลขาธิการหอการค้าอุบลราชธานี และนายอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอการค้าอุบลราชธาน ทั้งนี้ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบคุณภาพจากชมรมถ่ายภาพเขมราฐ และนายบุณยสิทธิ์ ศิริคูณ (Take A Foto Studio) และขอขอบคุณสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายพิทักษ์ชัย จิตจันทร์ (ร้านมาลียงค์) นางสาวชนิตา จันทเนตร (มิสแกรนด์อุบลราชธานี 2016) และนางสาวศิริรัตน์ ณะอุบล (มิสแกรนด์อุบลราชธานี 2019) พิธีกร นางแบบที่ให้เกียรติร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าพื้นเมืองในครั้งนี้ด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603