กิจกรรม "สัมมนาและหารือความร่วมมือโอกาสธุรกิจในอินเดีย Ease of Doing Business in India" ร่วมกับ H.E. Mrs.Suchitra Durai เอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย


2021-11-24 22:15

จำนวนครั้งที่อ่าน : 18

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร กรรมการหอการค้าไทยและประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานสภาที่ปรึกษาและประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด, นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและเลขาธิการกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายชนะชัย อภิรัตน์มนตรี ผู้แทนเลขาธิการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และนางสาวศรัณยา มหากนก ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม "สัมมนาและหารือความร่วมมือโอกาสธุรกิจในอินเดีย Ease of Doing Business in India" ร่วมกับ H.E. Mrs.Suchitra Durai เอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทยและคณะ และได้มีการหารือความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยและคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สภาอุตสาหกรรมภาคและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งผู้ประกอบการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดและในจังหวัดอุบลราชธานีที่สนใจลงทุนธุรกิจในอินเดีย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603