หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ทิศทาง บทบาทการทำงาน และแผนกิจกรรมของเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย (Thailand Geopark Network : TGN) ครั้งที่ 1


2021-11-19 16:50

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายธานิน ภัทรธนเศรษฐ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ทิศทาง บทบาทการทำงาน และแผนกิจกรรมของเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย (Thailand Geopark Network : TGN) ครั้งที่ 1 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง (ร่าง) ทิศทาง บทบาท การทำงาน และแผนกิจกรรมของเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย ดังกล่าวต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603